WMO deelrapport SCP


Door: Dick Kalkman

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft het deelrapport “De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg” uitgebracht.

Op basis van meer dan honderd gesprekken is er een beeld gevormd over wat er in de dagelijkse praktijk wel en niet goed werkt. Vooral de samenwerking tussen de vele betrokken partijen is en blijft een punt van zorg. Het rapport en de toelichting daarop vindt u hier: Rapport WMO

Onderzoek schulden


Door: Dick Kalkman

Bij de Federatie Opvang loopt momenteel het project “Financiële Zelfredzaamheid”. Er is recent een tussenrapportage uitgekomen met de bevindingen uit een Quick Scan onder de leden. Het onderzoek gaat zowel in op de situatie bij cliënten als de geconstateerde systeemfouten. Zo wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de problemen om toegang te krijgen tot de reguliere schuldhulpverlening.

De tussenrapportage en andere documenten vindt nu hier.

Publicatie Zicht op de Wmo 2015


Door: Dick Kalkman

Om zich thuis te redden en deel te nemen aan de samenleving hebben mensen met een beperking vaak behoefte aan ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) voorziet erin dat gemeenten zulke ondersteuning geven.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de gang van zaken rond de WMO onderzocht. Recent is daarover het rapport Zicht op de Wmo 2015 gepubliceerd. Het rapport bevat de ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het rapport (en de gerelateerde rapporten) kunt u hier gratis downloaden.