Bijbaantje verzekerd over de grens?


Door: Dick Kalkman

Nederlanders, zeker die nabij de Duitse grens wonen, werken soms over de grens. Hebben ze daar een dienstbetrekking dan is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing, niet het Nederlandse. Maar wat nu als het een “klein baantje” betreft? Dan is er alleen voorzien in een verzekering voor arbeidsongevallen. Maar is die werknemer dan ook niet in Nederland verzekerd? Hoe zit het met sociale voorzieningen zoals bijvoorbeeld kinderbijslag?

Deze vrij fundamentele kwestie is onderwerp geworden van een langdurige juridische strijd en wordt momenteel door de Hoge Raad der Nederlanden behandeld. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is inmiddels om een uitspraak gevraagd. U kunt het bericht van de Hoge Raad der Nederlanden daarover hier lezen.

Actie tegen woekerrentes


Door: Dick Kalkman

Kassa (BNN VARA) bestede medio december aandacht aan de woekerrentes die Nederlandse gemeenten in rekening brengen voor sociale kredieten. Extreem hoge rentetarieven voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Door vele mensen werd er geschokt gereageerd op deze verwerpelijke praktijken.

Naar aanleiding hiervan is er bij het Centrum voor Lokaal Bestuur een artikel verschenen over hoe raadsleden daar mee om kunnen gaan. Een artikel met praktische tips hoe raadsleden de situatie in hun gemeenten in beeld kunnen brengen en waar nodig er actie op kunnen nemen.

Het artikel van het Centrum voor Lokaal Bestuur vindt u hier: Artikel CLB
Een artikel (met een handig overzicht) van Kassa vind u hier: Artikel Kassa

WMO deelrapport SCP


Door: Dick Kalkman

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft het deelrapport “De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg” uitgebracht.

Op basis van meer dan honderd gesprekken is er een beeld gevormd over wat er in de dagelijkse praktijk wel en niet goed werkt. Vooral de samenwerking tussen de vele betrokken partijen is en blijft een punt van zorg. Het rapport en de toelichting daarop vindt u hier: Rapport WMO

Onderzoek schulden


Door: Dick Kalkman

Bij de Federatie Opvang loopt momenteel het project “Financiële Zelfredzaamheid”. Er is recent een tussenrapportage uitgekomen met de bevindingen uit een Quick Scan onder de leden. Het onderzoek gaat zowel in op de situatie bij cliënten als de geconstateerde systeemfouten. Zo wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de problemen om toegang te krijgen tot de reguliere schuldhulpverlening.

De tussenrapportage en andere documenten vindt nu hier.

Publicatie Zicht op de Wmo 2015


Door: Dick Kalkman

Om zich thuis te redden en deel te nemen aan de samenleving hebben mensen met een beperking vaak behoefte aan ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) voorziet erin dat gemeenten zulke ondersteuning geven.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de gang van zaken rond de WMO onderzocht. Recent is daarover het rapport Zicht op de Wmo 2015 gepubliceerd. Het rapport bevat de ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het rapport (en de gerelateerde rapporten) kunt u hier gratis downloaden.

Regie Sociaal Domein


Door: Dick Kalkman

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een nieuwe website gelanceerd. Een website met informatie over processen in het sociaal domein. Nuttig om o.a. multiprobleem situaties te leren herkennen en om in het complexe sociaal domein succesvol te navigeren.

Het Ministerie schrijft: ¨een handreiking voor regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen¨. De website bevat handige informatie over verantwoordelijkheden, inventariseren van gezinssituaties inclusief de probleemanalyse en het maken van een plan. Ervaringen worden gedeeld en ook staan er handige werkkaarten voor download gereed.

Medicijnen op maat


Door: Dick Kalkman

Sommige patiënten hebben aangepaste medicijnen nodig. De “standaard” medicijnen van de farmaceutische industrie voldoen immers niet altijd. Dat komt bijvoorbeeld door negatieve bijwerkingen. Het ene medicijn is immers het andere niet. In naam gelijk, maar de samenstelling kan sterk verschillen. Ook worden niet alle medicijnen door de farmaceutische industrie geproduceerd. Kleine hoeveelheden zijn niet altijd commercieel interessant. Marktwerking in de zorg, u weet wel. Jammer voor die patiënten.

Daarnaast zijn patiënten met bijvoorbeeld zeldzamere ziekten soms afhankelijk van specifieke medicijnen, soms juist door die bijwerkingen. Medicijnen moeten dan vaak maandenlang “ingeregeld” worden. Vreselijk als dan een fabrikant samenstellingen wijzigt of er gewoon mee ophoud. Ook houden niet alle verzekeraars en apothekers hier rekening mee.

Gelukkig zijn er nog apothekers die nog medicijnen op maat maken. De zogeheten magistrale bereiding. Deze staat nu onder druk. Reporter Radio heeft daar een rapportage over gemaakt en die afgelopen zondag uitgezonden. Lees en luister hier.

Geschilbeslechting sociaal domein


Door: Dick Kalkman

Momenteel loopt er een internetconsultatie door de overheid over geschilbeslechting sociaal domein. Er ligt een voorstel om geschillen op het gebied van het sociaal domein tussen burgers en gemeenten, of tussen burgers en private (zorg)aanbieders, in één procedure aan de orde te kunnen stellen. Hier vindt u alle informatie. U kunt tot 1 november reageren.

Nieuwe pagina’s


Door: Dick Kalkman

Om cliënten te kunnen helpen hebben veel PvdA-ombudswerkers hun mapjes, dossiers en bestanden op draagbare computers. Al deze handige informatiebronnen willen we graag delen. Ook is er regelmatig vraag naar documenten over de organisatie en inhoud van het ombudswerk. Daartoe is de nieuwe Forums pagina, de Documenten pagina en de Links pagina gemaakt. Alle bijdragen zijn van harte welkom!